• ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

  arxelon

  Οι θαλάσσιες χελώνες του Ν. Κυπαρισσιακού αντιμετωπίζουν άμεσο σοβαρό πρόβλημα και ο ΑΡΧΕΛΩΝ ζητά επειγόντως εθελοντές μόνο για τον μήνα Ιούνιο. Οι εθελοντές θα μείνουν για όσο διάστημα μπορέσουν (από 3 έως 10 ημέρες, κατ’ εξαίρεση του κανονισμού). Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα είναι δωρεάν, ωστόσο θα πρέπει να καλύψουν μόνοι τους τα ταξιδιωτικά και προσωπικά έξοδα καθώς και τα έξοδα διατροφής τους.
  Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε άμεσα αν ενδιαφέρεστε στο volunteers@archelon.gr ή στο τηλέφωνο 6951 009785 (Υπεύθυνη Πελοποννήσου Παναγιώτα Θεοδώρου) και στο 6937 352382 (Υπεύθυνη Εθελοντών Θεώνη Καρκούλια).

  URGENT NEED FOR VOLUNTEERS IN KYPARISSIA PROJECT FOR JUNE
  Kyparissia’s sea turtles are having great problem and ARCHELON asks urgently volunteers for June. The volunteers will stay for as much as they want (between 3 to 10 days, which is an exception of ARCHELON rules). The participation in the project will be for free, however the volunteers will need to cover travel and personal costs along with the food costs.
  Please contact directly volunteers@archelon.gr or by telephone +30 6951 009785 (Peloponnese Coordinator Panagiota Theodorou) and +30 6937 352382 (Volunteers Officer Theoni Karkoulia)